Klein Hannes Fanus Trustfonds

Die KHF Trustfonds is gestig deur mnr RE Erasmus, oupa van wyle klein Johannes Stephanus Celliers, wie op 9 Augustus 1973, op 2 jarige ouderdom, oorlede is onder narkose tydens 'n mangeloperasie.

Ter nagedagtenis aan sy kleinseun, het mnr Erasmus die klein Hannes Fanus Trustfonds gestig om toerusting aan te koop vir skole wat buitengewone onderwys aanbied nl:
  • Hoërskool Martie du Plessis vir Serebraalgestremdes - Bloemfontein
  • Prinshofskool vir Gesiggestremdes
  • Sonitusskool vir Gehoorgestremdes
  • Transoranje-skool vir Dowes
  • Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid

Jaarliks word 'n bedrag, soos bepaal deur die Trustees, aan een van die skole toegeken.   Fondse wat vir hierdie doel beskikbaar gestel word, word verkry uit rente wat verdien word uit beleggings.  Die toekenning aan die skole vind plaas op 'n rotasiebasis.

Donasies kan gestuur word aan:
Die KHF Trust
Posbus 2921
Pretoria
0001
Direkte Inbetalings:
KHF Trustfonds
ABSA
Reknr: 29452490
Verw: Naam

Om 'n Art 18A kwitansie te ontvang (Belastingaftrekbaar), stuur u bewys van inbetaling tesame met u besonderhede aan genoemde adres.

Trustees:
Dr PH Heystek - Voorsitter
Mev BS Celliers
Mnr PP Peach
Mnr J van N Celliers (Jnr)
Mnr RE Celliers
Mev L Adlam