Bestuur en oorsig

Ledevergadering

 • Stigterslede (Drie Susterkerke)
 • Afgevaardigdes Skole Beheerliggame
 • Hoofde van Skole
 • Verteenwoordiger van SAVF
 • Personeel

 • Vergader jaarliks

Uitvoerende Komitee

 • Bestuurspan
 • 5 Kerklike Verteenwoordigers
 • 5 Skoolhoofde in adviserende hoedanigheid
 • Personeel

 • Vergader ten minste tweemaal per jaar

Vyf skole met hul beheerliggame

 • Transoranje-skool vir Dowes
 • Prinshofskool vir Gesiggestremdes
 • Sonitusskool vir Gehoorgestremdes
 • Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid
 • Hoërskool Martie du Plessis vir Serebraalgestremdes

Klein Hannes Fanus Trustfonds

 • Vergader jaarliks

Deputate GKSA

 • Vergader jaarliks

Dagbestuur

 • Voorsitter en twee vise-voorsitters
 • Personeel

 • Vergader wanneer nodig

Personeel

 • Uitvoerende Beampte – Voltyds
 • Finansiële Adviseur - Deeltyds

Dr PH Heystek
Voorsitter

Ds GJ v Dyk
1ste Vise Voorsitter

Ds G Stoltz
2de Vise Voorsitter